Mikroproduktion – Anslutning av solenergisystem till distributionsnätet

Funderar du på att starta egen elproduktion med solpaneler? Vi välkomnar dig till den växande gruppen av mikroproducenter! Antalet solpaneler har vuxit snabbt på vårt eldistributionsområde. Som elnätsbolag är det vår uppgift att se till att produktionsutrustningen är ansluten till nätet på ett säkert sätt. Innan du beställer en produktionsanläggning lönar det sig att göra en förundersökning, där vi kontrollerar produktionsanläggningens anslutningsmöjligheter.

 

En säker ibruktagning av produktionsanläggningen kräver planering både från anläggningens köpare samt elnätsbolaget. Ett fungerande informationsflöde och öppet samarbete är nyckeln till en lyckad ibruktagning av produktionsanläggningen och en trygg långsiktig produktion för alla parter. För att kunna garantera en så lyckad ibruktagning som möjligt, önskar vi att du noggrant bekantar dig med instruktionerna.


Så här informerar du oss om din produktionsanläggning

När du informerar oss om din produktionsanläggning, vänligen fyll i den elektroniska informationsblanketten. Blanketten kräver identifiering och kan fyllas i av kunden själv eller kundens anlitade montör/elentreprenör. Mikroproduktionsanläggningen får endast anslutas till nätet med skriftligt anslutningstillstånd.

Anslutning av produktionsanläggning


Förundersökning

Innan du beställer anläggningen bör du kontakta oss så att vi kan ta reda på anläggningens anslutningsmöjligheter. Produktionsanläggningens storlek och anslutningsmöjligheter beror på nätverkets styrka och storleken på anslutningens huvudsäkring. Om din elanslutning är trefas måste även produktionsanläggningen anslutas trefas.

Leverans av det allmänna informations-formuläret

Vi behöver information om alla produktionsanslutningar, samt tvåvägs laddstationer (V2G). Det elektroniska allmänna informationsformuläret kan fyllas i av kunden eller av entreprenören som kunden har auktoriserat. När formuläret har skickats in kommer vi att behandla ärendet.

Köpeavtal

Du får meddelande när produktionsplatsen är registrerad. Efter detta kan du göra ett köpeavtal för överskottsel.

Nätarbete och anslutningstillstånd

Att ansluta produktionsenheten till en del av eldistributionsnätet kan kräva ändringsarbeten i nätet. Alla mätare i vårt elnät är inte tvåvägs än, och vi kommer att byta mätartyp vid vissa förbrukningsplatser. Produktionsutrustningen får endast anslutas när skriftligt anslutningstillstånd är beviljat av eldistributionsbolaget.

Anslutning av mindre produktionsanläggning

 

 

Förundersökning

Innan du beställer anläggningen bör du kontakta oss så att vi kan ta reda på anläggningens anslutningsmöjligheter. Produktionsanläggningens storlek och anslutningsmöjligheter beror på nätverkets styrka och storleken på anslutningens huvudsäkring. Om din elanslutning är trefas måste även produktionsanläggningen anslutas trefas. 

Leverans av det allmänna informationsformuläret

Vi behöver information om alla produktionsanslutningar, samt tvåvägs laddstationer (V2G). Det elektroniska allmänna informationsformuläret kan fyllas i av kunden eller av entreprenören som kunden har auktoriserat. När formuläret har skickats in kommer vi att behandla ärendet. 

Köpeavtal

Du får meddelande när produktionsplatsen är registrerad. Efter detta kan du göra ett köpeavtal för överskottsel. 

Nätarbete och anslutningstillstånd

Att ansluta produktionsenheten till en del av eldistributionsnätet kan kräva ändringsarbeten i nätet. Alla mätare i vårt elnät är inte tvåvägs än, och vi kommer att byta mätartyp vid vissa förbrukningsplatser. Produktionsutrustningen får endast anslutas när skriftligt anslutningstillstånd är beviljat av eldistributionsbolaget. 

Det här bör du veta om att ansluta produktionsanläggning till elnätet

 • Mikroproduktion är all utrustning med en maximal produktionseffekt på 100 kVA
 • Småproduktion är utrustning med en produktionseffekt på mer än 100 kVA och en maximal produktionseffekt på 2 MVA
 • Ägaren till småproduktionsutrustningen mäter sin egen elproduktion och är skyldig att redovisa produktionen enligt skattemyndighetens anvisningar Energibeskattning - vero.fi
 • Utredning från nätoperatören, om det är möjligt att införa ett solenergisystem och hur stort system som kan installeras (viktigt att göra innan man beställer systemet)
 • Beställning av utrustning, konstruktion och anskaffning av erforderliga tillstånd från kommunens byggnadskontroll
 • Val av elentreprenör för elinstallationer, elarbeten kan även ingå i utrustningsleverantörens kontrakt (entreprenören ska vara behörig för installationsarbeten, information kan kontrolleras på länken https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat?lang=sv)
 • Gör ett överskottselköpsavtal med elförsäljningsbolaget
 • Fylla i mikroproduktionsformuläret och leverera det till nätoperatören
 • Leverans och installation av utrustning på användningsplatsen
 • Instruera kunden att använda enheten, sk. operativ utbildning
 • Elinstallationer ska alltid genomgå en ibruktagningsbesiktning, från vilken ett ibruktagningsprotokoll överlämnas till kunden
 • Nätoperatören ger kunden den information han behöver om elanslutningen, till exempel storleken på anslutningens kortslutningsström
 • Nätoperatören ger information om hur stort solenergisystem som kan anslutas till elnätet
 • Kommer överens med kunden om tidpunkten för mätarbytet, efter att ha mottagit ifyllt mikroproduktionsformulär från kunden (standard elmätare ändras till 2-vägs elmätare)
 • Skyldighet att ge kunden tillstånd att ansluta mikroproduktion som uppfyller nätets tekniska krav
 • Mikroproduktionssystemet ska installeras i enlighet med nätrekommendation YA9:23 anslutning av mikroproduktion till eldistributionsnätet
 • Mikroproduktionssystemet måste ha en säkerhetsbrytare och nätoperatören har rätt att använda den vid behov, utan att fråga om skilt tillstånd
 • Den maximala installationshöjden för säkerhetsbrytaren i mikroproduktionsanläggningen är 2 m över marknivån eller underlaget. Frånskiljaren måste vara åtkomlig utan extrautrustning såsom stege eller personlyft.
 • Anläggningen ska vara försedd med skyddsanordningar som kopplar bort produktionsanläggningen eller till ödrift från distributionsnätet om nätförsörjningen avbryts eller spänningen eller frekvensen avviker från de normala värdena som anges vid anslutningspunkten.
 • Solenergisystemet måste installeras i enlighet med gällande utrustningsstandarder
  • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset
  • SFS-EN 62446
  • SFS-EN 61724
  • SFS-EN 50438
 • Utrustningen ska uppfylla de systemtekniska krav på produktionsutrustning som ställts av stamnätoperatören Fingrid Oyj.
 • Utrustningen får inte orsaka störningar på distributionsnätet och spänningen vid anslutningspunkten måste överensstämma med standarden SFS-EN 50160:2010 spänningsnivåer för el som levereras från det allmänna distributionsnätet
 • Nätoperatören har rätt att stänga av solenergisystemet om det orsakar störningar i det övriga distributionsnätet
 • Om ägaren till produktionsanläggningen upptäcker ett fel i solenergisystemet är han skyldig att omedelbart ta den ur bruk
 • Ägaren av produktionsutrustningen är också ansvarig för skador som orsakas av störningar som hans utrustning orsakar andra användare av nätet
 • Enligt nätverksrekommendation YA9:23 är den maximala möjliga nominella effekten för mikroproduktion med en elanslutning  , där  är anslutningens kortslutningseffekt.
 • Till exempel, om kortslutningsströmmen  är 250A, kortslutningseffekten  , så är den maximala mikroproduktionseffekten  . 
 • Den maximala mikroproduktionseffekten kan beräknas med hjälp av formeln: 
 • Spänningsförändringen i produktionsanslutningen får inte överstiga +4%
 • Om anläggningens dimensionering överensstämmer med nätets rekommenderade maximala mikroproduktionseffekt, accepteras anslutning av systemet i samtliga fall.
 • Produktionsutrustningen producerar kortslutningsström i distributionsnätet
 • Felström kan resultera i att skyddet löser ut felaktigt.
  • Vid felutlösning utlöses säkringen som skyddar produktionsanslutningen av ett fel någon annanstans i nätverket
  • När skyddet påverkas av felströmmar detekteras inte säkringen som skyddar produktionsanslutningen av ett fel som uppstår i samma grupp.
 • Vid säkerhetsgranskningen verifieras:

  1. Att säkringarna i distributionsnätet inte utlöses av kortslutningsströmmen som produceras av produktionsanläggningarna.

  • Märkströmmen för säkringen i distributionsnätet måste vara större än produktionens kortslutningsström
  • I praktiken uppstår utmaningar först när det finns flera produktionsanläggningar bakom säkringen

  , där  är säkringens nominella sröm och  är produktionen kortslutninsström

  2. Att säkringarna i distributionsnätverket som skyddar produktionsanslutningen upptäcker när felet är i utgången avför denna.

 • Märkströmmen för skyddssäkringen måste vara lägre än den minsta kortslutningsströmmen i skyddsområdet minus produktionskortslutningsströmmen
 • Säkring upp till 63A: , där  är säkringens nominella ström och  är produktionens kortslutningsström
 • Säkring över 63A:  , där  är säkringens nominella ström och är produktionens kortslutningsström

Elmätaren ska mäta den energi som tas från nätet och den energi som tillförs nätet separat. I den nyare generationens mätare är funktionen klar. Behovet av att byta ut mätaren klargörs när du kontaktar nätoperatören innan du köper panelerna.

Från 1.1.2023 har våra mätare utfört nettoberäkning av faserna, det vill säga mätaren lägger ihop de fasspecifika mätningarna och rapporterar den totala timförbrukningen eller produktionen. Nettoberäkningen möjliggör att småproducenter kan utnyttja en större del av den el som man producerar i sin egna fastighet. Den egenproducerade elen går i första hand till kundens eget bruk, om produktionen och förbrukningen sker under samma timme. Den eventuellt oanvända produktionen, överskottsproduktionen, förflyttas till eldistributionsnätet. Kunden kan sälja överskottsproduktionen till valfritt elbolag. Om el både produceras och förbrukas under samma timme, minskar den producerade elen direkt mängden el som bör köpas in.

 

Exempel:

Om kunden förbrukar 10 kWh under samma timme, och producerar själv 4 kilowattimmar, är nettoresultatet 6 kilowattimmar köpt el. I detta fall faktureras kunden enligt 6 kilowattimmar.

 

Produktionen från produktionsutrustningen mäts alltid utgående från produktionsutrustningen och med kundens egen utrustning. När det gäller solpaneler kan produktionen ses från nätinvertern. I smartare invertrar går det att spara en mätningsserie, t.ex. till molntjänsten.

Solpanelsystemets inverter kräver nätström för att fungera, så vid ett strömavbrott avbryts också produktionen.

Det är möjligt att systemet är försett med en strömbrytare som förhindrar att produktionen går över till elnätet vid strömavbrott, då kan utrustningen tillåtas att fungera självständigt utan nätström. Vanligtvis innehåller ett oberoende system också ett batteri.

Produktionsutrustningen ska klara normala strömavbrott.

Instruktionen nedan gäller endast för solenergisystemet! Om du vill avaktivera din övriga produktionsutrustning, följ instruktionerna från tillverkaren och din elentreprenör.

Produktionsutrustningen ska kopplas bort från elnätet i följande ordning:

 1. Vrid AC-säkerhetsbrytaren till 0-läget (inaktiverar invertern)
 2. Vrid strömbrytaren/säkringen i elcentralen som skyddar solenergisystemet från kraftstationen till 0-läget (förhindrar tillförsel av nätström till solenergisystemet och överföring av produktion till fastighetens interna elnät)
 3. Vrid den eventuella DC-säkerhetsbrytaren till 0-läget (förhindrar strömflödet inuti solcellssystemet)
 4. Om du vill ta bort solpanelerna helt, kontakta din elentreprenör.

Elenergi som produceras utöver din egen förbrukning kallas för överproduktion. Överproduktionen matas in i eldistributionsnätet och för detta betalar man en överföringsavgift på 0,09 cent/kWh (inkl. moms) till nätoperatören. På elenergin som man själv producerar samt förbrukar tillkommer ingen överföringsavgift.

Blanketter och anvisningar

Väckte våra instruktioner ytterligare frågor?


Du kan också ta kontakt med våra experter antingen via telefon, epost eller genom att lämna en kontaktförfrågan via denna blankett på vår hemsida.

 

Johan Sundholm, teknisk kundchef
Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Terjärv, Oravais, Vörå, Maxmo
06-7815 300
fornamn.efternamn@herrfors.fi

 

Joonas Häkkilä, teknisk kundchef
Ylivieska, Alavieska
044-7815 373
fornamn.efternamn@herrfors.fi