Mikrotuotanto – Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen verkkoon

Harkitsetko oman sähköntuotannon aloittamista aurinkopaneeleilla? Toivotamme sinut tervetulleeksi kasvavaan mikrotuottajien joukkoon! Aurinkopaneeleiden määrä on kasvanut sähkönjakelualueellamme nopeasti. Sähköverkkoyhtiönä meidän tehtävämme on varmistaa, että tuotantolaitteet liitetään verkkoon turvallisesti. Ennen tuotantolaitoksen tilaamista kannattaa tehdä esiselvitys, jolloin tarkastamme tuotantolaitoksen liitettävyyden.

 

Tuotantolaitteiden turvallinen käyttöönotto vaatii suunnitelmallisuutta sekä laitteiston hankkijalta että verkkoyhtiöltä. Toimiva tiedonkulku ja avoin yhteistyö on avain sähköntuotantolaitoksen onnistuneeseen käyttöönottoon ja kaikille osapuolille turvalliseen pitkäaikaiseen tuotantoon. Jotta voisimme taata mahdollisimman onnistuneen tuotantolaitteiston käyttöönoton, toivomme sinun tutustuvan tarkasti ohjeistukseen.


Näin ilmoitat meille tuotantolaitteistostasi

Ilmoittaessasi meille tuotantolaitteistostasi, täytäthän sähköisen yleistietolomakkeen. Lomake vaatii tunnistautumisen ja sen voi täyttää asiakas tai asiakkaan valtuuttama urakoitsija. Mikrotuotantolaitoksen saa kytkeä verkkoon vain kirjallisella kytkentäluvalla.

 

Tuotantolaitteiston liittäminen sähkönjakeluverkkoomme


Esiselvitys

Ennen järjestelmän tilausta kannattaa olla yhteydessä, jotta voimme selvittää järjestelmän liitettävyyden. Tuotantolaitoksen koko sekä liitettävyys riippuvat verkon vahvuudesta ja liittymän pääsulakekoosta. Mikäli sähköliittymäsi on kolmivaiheinen, tulee myös tuotantolaitos kytkeä kolmivaiheisesti.

Yleistieto-lomakkeen toimitus

Meillä täytyy olla tieto kaikista tuotantoliittymistä, sekä kaksisuuntaisista latausasemista (V2G). Sähköisen yleistietolomakkeen voi täyttää asiakas tai asiakkaan valtuuttama urakoitsija. Kun lomake on toimitettu, otamme kohteen käsittelyyn.

Ostosopimus

Ilmoitamme kun tuotannon käyttöpaikka on perustettu. Tämän jälkeen ostosopimuksen pystyy tekemään ylijäämäsähkölle.

Verkon työt ja kytkentälupa

Tuotantolaitteen kytkeminen osaksi sähköverkkoa voi vaatia verkon muutostöitä. Kaikki verkkoalueellamme olevat mittarit eivät ole vielä 2-suuntaisia ja osaan kohteista vaihdamme mittalaitteen. 

Tuotantolaitteiston saa kytkeä vain jakeluverkkoyhtiön myöntämällä kirjallisella kytkentäluvalla.

Tuotantolaitteiston liittäminen sähkönjakeluverkkoomme

 

 


Esiselvitys

Ennen järjestelmän tilausta kannattaa olla yhteydessä, jotta voimme selvittää järjestelmän liitettävyyden. Tuotantolaitoksen koko sekä liitettävyys riippuvat verkon vahvuudesta ja liittymän pääsulakekoosta. Mikäli sähköliittymäsi on kolmivaiheinen, tulee myös tuotantolaitos kytkeä kolmivaiheisesti.

Yleistietolomakkeen toimitus

Meillä täytyy olla tieto kaikista tuotantoliittymistä, sekä kaksisuuntaisista latausasemista (V2G). Sähköisen yleistietolomakkeen voi täyttää asiakas tai asiakkaan valtuuttama urakoitsija. Kun lomake on toimitettu, otamme kohteen käsittelyyn.

Ostosopimus

Ilmoitamme kun tuotannon käyttöpaikka on perustettu. Tämän jälkeen ostosopimuksen pystyy tekemään ylijäämäsähkölle.

Verkon työt ja kytkentälupa

Tuotantolaitteen kytkeminen osaksi sähköverkkoa voi vaatia verkon muutostöitä. Kaikki verkkoalueellamme olevat mittarit eivät ole vielä 2-suuntaisia ja osaan kohteista vaihdamme mittalaitteen. Tuotantolaitteiston saa kytkeä vain jakeluverkkoyhtiön myöntämällä kirjallisella kytkentäluvalla.

Tämä sinun tulisi tietää tuotantolaitteiston liittämisestä sähköverkkoon

 • Mikrotuotantoa ovat kaikki laitteistot, joiden enimmäistuotantoteho on 100 kVA
 • Pientuotantoa ovat laitteistot, joiden tuotantoteho on yli 100 kVA ja enimmäistuotantoteho on 2 MVA
 • Pientuotantolaitteiston omistaja mittaa itse sähkön tuotantonsa ja on velvollinen ilmoittamaan tuotannosta verottajan ohjeiden mukaisesti Energiaverotus - vero.fi

Lupa-asiat ovat kunnista ja kaupungeista riippuvaisia. Joissakin kunnissa tarvitaan ainoastaan ilmoitus rakennusvalvontaan, kun taas joissakin vaaditaan toimenpidelupa tai rakennuslupa. Oman asuinpaikan rakennusvalvontaan kannattaa olla hyvissä ajoissa yhteydessä varmistaaksesi toivotun asennusajankohdan toteutumisen.

Ylijäämäsähköä muodostuu aina, kun tuotantojärjestelmäsi tuottaa omaa kulutustasi enemmän sähköä. Yleensä mikrotuotanto riittää ainoastaan omaan käyttöön, mutta tuotannosta syntyvälle mahdolliselle ylijäämäsähkölle on löydettävä myös ostaja. Voit ottaa yhteyttä haluamaasi sähkönmyyjään tai omaan verkkoyhtiöösi koskien ylijäämäsähkön myyntiä ja siitä tehtävää sopimusta.

 • Selvitykset verkonhaltijalta, onko mahdollista ottaa käyttöön aurinkosähköjärjestelmää ja kuinka suuren järjestelmän voi asentaa (tärkeää tehdä ennen järjestelmän tilausta)
 • Laitteiston tilaus, rakennuttaminen ja tarvittavien lupien hankinta kunnan rakennusvalvonnasta
 • Sähköurakoitsijan valinta sähköasennuksille, sähkötyöt voivat sisältyä myös laitetoimittajan sopimukseen (urakoitsijalla täytyy olla kelpoisuus asennustyöhön, tiedot voi tarkistaa linkistä https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat)
 • Tehdä ylijäämäsähkön ostosopimus sähkönmyyntiyhtiön tai oman verkkoyhtiösi kanssa
 • Mikrotuotantolomakkeen täyttö ja toimitus verkonhaltijalle
 • Laitteiden toimitus ja asennus käyttökohteeseen
 • Asiakkaan opastaminen laitteen käyttöön, ns. käyttökoulutus
 • Sähköasennuksista on aina tehtävä käyttöönottotarkastus, josta luovutetaan asiakkaalle käyttöönottopöytäkirja
 • Verkonhaltija antaa asiakkaalle hänen tarvitsemansa tiedot sähköliittymästä, esimerkiksi liittymän oikosulkuvirran suuruus
 • Verkonhaltija antaa tietoa, kuinka suuren aurinkojärjestelmän voi liittää sähköverkkoon
 • Sopii asiakkaan kanssa mittarinvaihdon ajankohdasta, kun on saanut asiakkaalta mikrotuotantolomakkeen täytettynä (tavallinen sähkömittari vaihdetaan 2-suuntaiseksi sähkömittariksi)
 • Velvollisuus antaa asiakkaalle lupa kytkeä verkoston tekniset vaatimukset täyttävä mikrotuotanto
 • Mikrotuotantojärjestelmä on asennettava noudattaen verkostosuositusta YA9:23 mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon
 • Mikrotuotantojärjestelmässä on oltava erotuskytkin ja verkonhaltijalla on oikeus käyttää sitä tarvittaessa, siitä erikseen lupaa kysymättä. Mikrotuotantojärjestelmän erotuskytkimen maksimi asennuskorkeus on 2 m maanpinnan tasosta tai hoitotason pinnasta. Erotuskytkin pitää olla käytettävissä ilman apuvälineitä kuten tikkaita tai henkilönostinta
 • Järjestelmä on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät tuotantolaitoksen tai tuotantolaitoksen syöttämän saarekkeen pois jakeluverkosta, jos verkon syöttö katkeaa tai jännite tai taajuus poikkeaa liittymispisteessä normaaleista ilmoitetuista arvoista.
 • Aurinkosähköjärjestelmä on asennettava noudattaen voimassa olevia laitteistoa koskevia standardeja
  • SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset
  • SFS-EN 62446
  • SFS-EN 61724
  • SFS-EN 50438
 • Laitteiston on täytettävä kantaverkon haltijan Fingrid Oyj:n asettamat järjestelmätekniset vaatimukset tuotantolaitteistolle.
 • Laitteisto ei saa aiheuttaa häiriöitä jakeluverkkoon ja liittymispisteen jännitteen on noudatettava standardia SFS-EN 50160:2010 Yleisestä jakeluverkosta syötetyn sähkön jänniteominaisuudet
 • Verkonhaltijalla on oikeus poistattaa aurinkosähköjärjestelmä käytöstä, mikäli se aiheuttaa häiriötä muulle jakeluverkolle
 • Mikäli tuotantolaitoksen haltija huomaa vikaa aurinkosähköjärjestelmässä, hänellä on velvollisuus ottaa se heti pois käytöstä
 • Tuotantolaitteiston omistaja vastaa laitteistonsa aiheuttamien häiriöiden vahingoista myös verkon muille käyttäjille
 • Verkostosuosituksen YA9:23 mukaan mikrotuotannon suurin mahdollinen nimellisteho sähköliittymällä on , missä  on liittymän oikosulkuteho.
 • Esimerkiksi, jos liittämän oikosulkuvirta  on 250A, oikosulkuteho on  , siten maksimi mikrotuotantoteho on 
 • Maksimi mikrotuotantoteho voidaan laskea kaavalla: 
 • Tuotantoliittymän jännitemuutos saa olla enintään +4%
 • Jos järjestelmän mitoitus noudattaa verkostosuositusta maksimi mikrotuotantotehosta, järjestelmän kytkentä hyväksytään kaikissa tapauksissa 
 • Tuotantolaitteisto tuottaa oikosulkuvirtaa jakeluverkkoon
 • Vikavirran seurauksena voi olla virhelaukaisu tai suojauksen sokaistuminen
 • Virhelaukaisussa tuotantoliittymää suojaava sulake havahtuu muualla verkossa tapahtuvasta viasta
 • Suojauksen sokaistumisessa tuotantoliittymää suojaava sulake ei havahdu samalla ryhmässä tapahtuvasta viasta
 • Suojaustarkastelussa varmistetaan:

 1. Ettei tuotantoliittymää suojaavat jakeluverkon sulakkeet havahdu tuotantoliittymän tuottamasta oikosulkuvirrasta
 • Jakeluverkon sulakkeen toimintarajavirran tulee olla suurempi kuin tuotannon oikosulkuvirta
 • Käytännössä haasteita muodostuu vasta, kun sulakkeen takana on useampi tuotantoliittymä  , missä  on sulakkeen nimellisvirta ja  on tuotannon oikosulkuvirta


  2. Että tuotantoliittymää suojaavat jakeluverkon sulakkeet havahtuvat, kun vika on tuotantoliittymä lähdöllä
 • Suojaavan sulakkeen toimintarajavirran tulee olla pienempi kuin suojausalueen pienin oikosulkuvirta vähennettynä tuotannon oikosulkuvirralla
 • Sulake enintään 63A: , missä  on sulakkeen nimellisvirta ja  on tuotannon oikosulkuvirta
 • Sulake yli 63A:  , missä  on sulakkeen nimellisvirta ja  on tuotannon oikosulkuvirta

Sähkömittarin tulee mitata verkosta otto ja verkkoon anto energia erikseen. Uudemman sukupolven mittareissa ominaisuus on valmiina. Mittarin vaihtotarve selviää, kun olet yhteydessä verkonhaltijaan ennen paneelien hankkimista.

1.1.2023 alkaen mittarit tekevät vaihenetotuksen eli mittari summaa vaihekohtaiset mittaukset yhteen ja ilmoittaa tuntikohtaisen kokonaiskulutuksen tai tuotannon. Tuntinetotuksen myötä pientuottajalla on mahdollisuus hyödyntää suurempi osa itse tuottamastaan sähköstä omassa kiinteistössään. Itse tuotettu sähkö menee ensisijaisesti asiakkaan omaan käyttöön, mikäli tuotanto ja kulutus tapahtuu saman tunnin aikana. Mahdollinen käyttämättä jäänyt tuotanto, ylijäämätuotanto, siirtyy sähkönjakeluverkkoon ja sen asiakas voi myydä valitsemalleen sähköyhtiölle. Jos sähköä sekä tuotetaan että kulutetaan saman tunnin aikana, tuotettu sähkö alentaa suoraan ostettavan sähkön määrää.

 

Esimerkki:

Jos asiakas kuluttaa saman tunnin aikana 10 kilowattituntia, ja tuottaa itse 4 kilowattituntia, on lopputulos nettona 6 kWh ostettavaa sähköä. Tällöin asiakasta laskutetaan 6 kilowattitunnin mukaan.

Tuotantolaitteiden tuottoa mitataan aina tuotantolaitteen päästä ja asiakkaan omilla laitteilla. Aurinkopaneelien osalta tuotanto näkyy verkkoinvertteriltä. Älykkäämmissä inverttereissä on mahdollista tallentaa mittaussarjaa mm. pilvipalveluun.

Aurinkopaneelijärjestelmän invertteri vaatii toimiakseen verkkovirran, joten sähkökatkossa myös tuotanto katkeaa.

On mahdollista, että järjestelmä varustetaan katkaisijalla, joka estää tuotannon siirtymisen verkkoon mahdollisessa sähkökatkossa, silloin laitteiston voidaan sallia toimivan itsenäisesti ilman verkkovirtaa. Yleensä itsenäiseen järjestelmään kuuluu myös akusto.

Tuotantolaitteiston tulee kestää tavalliset sähkökatkot.

Alla oleva ohje koskee vain aurinkosähköjärjestelmää! Mikäli haluat poistaa käytöstä muita tuotantolaitteistojasi, noudata valmistajan ja sähköurakoitsijasi ohjeita.

 

Tuotantolaitteisto tulee poistaa sähköverkosta seuraavassa järjestyksessä:

1. Käännä AC-erotuskytkin 0-asentoon (katkaisee invertterin toiminnan)

2. Käännä sähkökeskuksesta aurinkosähköjärjestelmää suojaava johdonsuojakatkaisija 0-asentoon (estää verkkovirran syötön aurinkosähköjärjestelmään ja tuotannon siirtymisen kiinteistön sisäiseen sähköverkkoon)

3. Käännä mahdollinen DC-erotuskytkin 0-asentoon (estää virran kulun aurinkosähköjärjestelmän sisällä)

4. Mikäli haluat poistaa aurinkopaneeleita käytöstä kokonaan, ole yhteydessä sähköurakoitsijaasi.

Sähköä, jota tuotantolaitteistosi tuottaa oman kulutuksesi ylitse, kutsutaan ylituotannoksi. Ylituotanto siirretään takaisin sähköverkkoon, ja tästä tuottaja maksaa sähköverkkoyhtiölleen siirtomaksua 0,09snt/kwh (sisältäen arvonlisäveron). Sähköstä minkä tuottaja sekä tuottaa että kuluttaa itse, ei veloiteta siirtomaksua.

Lomakkeet ja ohjeet

Herättivätkö ohjeemme lisäkysymyksiä?

Voit ottaa myös yhteyttä asiantuntijoihimme joko puhelimitse, sähköpostitse, tai jättämällä yhteydenottopyynnön kotisivuiltamme löytyvän lomakkeen avulla.

Johan Sundholm, tekninen asiakkuuspäällikkö
Pietarsaari
06-7815 300
etunimi.sukunimi@katterno.fi


Joonas Häkkilä
, tekninen asiakkuuspäällikkö
Ylivieska, Alavieska
044-7815 373
etunimi.sukunimi@katterno.fi